Search: 簡易 | 詳細 || Language: 英語 | 日本語 || Login: ログイン | Help: ヘルプ |

 

5 件の該当がありました. : このページのURL : HTML


国際会議
[1] Xiaokang Liu, Lei Wang, Zhuxiu Yuan, Yuanfang Chen, Lei Shu, and Chunsheng Zhu, "Mitigating Radio Irregularity Impact: an Rssi Calibration Method for Range-Free Localization in Sensor Networks," Proc. of Int'l Conf. on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN 2011), pages 160-166 December 2011.
[2] Zhuxiu Yuan, Lei Wang, Lei Shu, Takahiro Hara, and Zhenquan Qin, "A Balanced Energy Consumption Sleep Scheduling Algorithm in Wireless Sensor Networks," Proc. of Int'l Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2011), pages 831-835 July 2011.
[3] Zhuxiu Yuan, Lei Wang, Cheng Meng, Chunlei Liu, Trung Q. Duong, and Lei Shu, "Analysis on Capacity and Delay for Redundant Multiple Source Routing in Mobile Ad Hoc Networks," Proc. of Int'l Workshop on Heterogeneous, Multi-Hop, Wireless and Mobile Networks (HeterWMN 2010), pages 158-163 December 2010.
[4] Longhui Ma, Lei Wang, Lei Shu, Jing Zhao, Suran Li, Zhuxiu Yuan, and Ning Ding, "Netviewer: a Universal Visualization Tool for Wireless Sensor Networks," Proc. of IEEE Global Communication Conference (Globecom 2010), December 2010.
[5] Lei Shu, Zhuxiu Yuan, Takahiro Hara, Lei Wang, and Yan Zhang, "Impacts of Duty-Cycle on Tpgf Geographical Multipath Routing in Wireless Sensor Networks," Proc. of Int'l Workshop on Quality of Service (IWQoS 2010), pages 1-2 June 2010.